مقالات تخصصی رشته حسابداری

Information content of stock dividends in the Indian Market: Evidence from operating performance and long-run stock returns

Jijo Lukose P. J.

S Narayan Rao

متن کامل مقاله به زبان انگلیسی

Abstract:

We examine long-run stock returns and operating performance following stock dividend payment by Indian firms from 1991 to 2000. Consistent with the signaling hypotheses, these firms report significant positive announcement return and superior operating performance. Our evidence establishes that the superior performance of bonus issuers is because of the better profit margin they are able to generate in comparison to matching firms during the post-issue period. We also document that announcement of bonus equity shares are associated with increase in future cash dividends. Further we examine the long-run stock return in comparison with a carefully constructed matching portfolio and the significance levels are arrived after comparing with bootstrapped empirical distribution of abnormal return from pseudo portfolios. In contrast to the results from the US markets, the equal weighted as well as value weighted abnormal returns are insignificant. But value weighting is showing positive abnormal returns indicating a delay in the market reaction for large firms.

محتوای اطلاعاتی سود سهمی در بورس هند: شواهدی از بازده عملیاتی و بازده بلندمدت سهام

خلاصه: ما به بررسی بازده بلندمدت سهام و بازده عملیاتی بعد از پرداخت سود سهمی به وسیله شرکت های هندی در بین سال های 1991 تا 2000 می پردازیم. سازگار با فرضیه علامت دهی، این شرکت ها بازده مثبت قابل چشمگیر و بازده عملیاتی بیشتری را گزارش می کنند. شواهد ما نشان می دهد که عملکرد بهتر صادرکنندگان سهام جایزه، به دلیل حاشیه سود بهتر آنها است که این شرکت ها را قادر می سازد تا در دوره پس از انتشار سهام جایزه نسبت به شرکت های دیگر عملکرد بهتری داشته باشند. ما همچنین یافتیم که اعلام سهام جایزه با افزایش در جریان های نقدی آتی رابطه مستقیمی دارد. علاوه بر این ما به بررسی بازده بلندمدت سهام در مقایسه با یک سبد سرمایه گذاری انتخابی پرداختیم که سهام تشکیل دهنده آن با دقت انتخاب شده بودند و سطوح اهمیت آن بعد مقایسه با توزیع تجربی نمونه گیری مجدد بازده غیرعادی سبدسرمایه گذاری ساختگی به دست آمد. برخلاف نتایجی که با استفاده از داده های آمریکایی به دست آمده اند، بازده غیرعادی سبد سرمایه گذاری با درصد سرمايه گذاري مساوي در هر سهم و  همچنین بازده غیرعادی سبد سرمایه گذاری با ارزش سرمایه گذاری مساوی بی اهمیت بودند. اما برای سبد سرمایه گذاری با ارزش سرمایه گذاری مساوی یک بازده غیرعادی مثبت مشاهده شد که حاکی از تاخیر بازار در واکنش به شرکت های بزرگ است.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم تیر ۱۳۸۹ساعت 15:5  توسط صادق قربانی  |