مقالات تخصصی رشته حسابداری

 Transaction size, order submission and price preferences around stock splits

JOSÉ YAGÜE GUIRAO

J. CARLOS GÓMEZ SALA

متن کامل مقاله به زبان انگلیسی

Abstract:

We analyze the effect of splits on stock liquidity. The results show a drop in trading volume and depth and an increase in the relative bid-ask spread. We detect a change in trading composition, with an increase in the smallest transactions, mainly on the buyer side of shares whose prices fall significantly after the split. The information asymmetry does not diminish, given that the adverse selection component of the effective spread reduces only insignificantly for the full sample. Finally there are not significant changes in the percentage of orders that provide liquidity to the market. These findings indicate that splits, despite higher transaction costs, encourage the entry of small investors attracted by the lower stock prices.

اندازه معاملات، تسليم سفارش خريد و اولويت هاي قيمت در زمان تجزيه سهام

خلاصه: ما به بررسي اثر تجزيه سهام بر قابليت نقدشوندگي سهام پرداختيم. نتايج نشان از كاهش حجم و شدت معاملات و افزايش در شكاف قيمتهاي دستورات خريد و فروش ‏وارده دارد. ما يك تغيير در تركيب تجاري مشاهده كرديم كه حاصل افزايش در معاملات بسيار كوچك و عمدتا از ناحيه خريداران سهام بود كه قيمت هاي پيشنهادي آنها بعد از تجزيه سهام كاهش شديدي داشت.  با توجه به اينكه مولفه انتخاب نامطلوب تجزيه سهام موثر تنها براي قسمت كوچكي از كل نمونه كاهش مي بابد، باعث كاهش عدم تقارن اطلاعات نمي شود.در نهايت در درصد سفارشاتي كه نشان دهنده قابليت نقدشوندگي در بازار هستند، تغيير با اهميتي مشاهده نشد. اين نتايج نشان مي دهد تجزيه سهام (با وجود هزينه معاملات بيشتر) باعث تسهيل در ورود سرمايه گذاران كوچك تر مي شود كه قيمت هاي پايين تر آنها را به سرمايه گذاري ترغيب كرده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم تیر ۱۳۸۹ساعت 10:22  توسط صادق قربانی  |